ระเบียบการสมัครเรียน ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 2-5 ขวบ)

ทางโรงเรียนอนุบาลรุ้งพชร ใหญ่ที่สุดในย่านบางบัวทอง เปิดรับสมัครนักเรียน 3 ระดับ ด้วยหลักสูตร 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับเตรียมอนุบาล

1.รับสมัครเด็กนักเรียน อายุ 2 ปี - 2ปี 2 เดือน ขึ้นไป

2.รับเฉพาะเด็ก ไป-กลับ

3. ต้องเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เป็นโรคร้ายแรงและมีปัญหาด้านสุขภาพ


หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา -มารดา และเด็ก อย่างละ 1 ฉบับ

3.สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป

5.รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

6.รูปถ่ายผู้ปกครองและผู้มารับ - ส่งเด็ก ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป


ขั้นตอนการสมัคร

1.เตรียมเอกสารที่ระบุไว้

2.นำเด็กมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร

3.ชำระค่าแรกเข้า พร้อมค่าธรรมเนียมรายเดือน

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน


การเปิด-ปิดภาคเรียน

จัดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 : กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน

ภาคเรียนที่ 2 : กลางเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนมีนาคม


การรับ-ส่งเด็ก

ทางโรงเรียนมีบริการรถตู้ปรับอากาศรับ -ส่ง พร้อมคุณครูประจำรถ คอยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ** ค่าบริการเก็บเป็นรายเดือน คิดตามระยะทาง **

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


เวลาเรียน

1.เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

2.เวลาเลิกเรียน 145.00 น.

3. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. มีเหตุจำเป็นให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้มารับเด็ก กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า


อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 19,300 บาท

ค่าแรกเข้า 5,500 บาท

ประกอบด้วย ชุดนักเรียน 3 ชุด , ชุดผ้าไทย , ชุดพละ , กระเป๋า , ชุดเครื่องนอน , ประกันอุบัติเหตุ


ค่าบริการดูแลหลังเลิกเรียน

- 15.00-16.00 น. 500 บาท / เดือน

- 15.00-17.00 น. 1,000 บาท / เดือน

- 15.00-18.00 น. 1,500 บาท / เดือน


การชำระเงิน

แบ่งชำระได้ปีละ 2 ครั้ง

- ภาคต้น :: ในวันสมัครเรียน

- ภาคปลาย :: ภายในเดือนตุลาคม


หมายเหตุ

- บุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำของหน่วยราชการ สามารถเบิกคาธรรมเนียมการเรียนจากต้นสังกัดได้ ในอัตราที่กองคลังกำหนด

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


สำหรับเด็กที่ย้ายมาเรียน

นักเรียนอนุบาลที่ย้ายมาจากโรงเรยนอื่น ต้องมีหลักฐานการเรียนของของเรียนจากโรงเรียนเดิมมาประกอบ


สนใจสมัครเรียน โทร 02-921-3390-1 หรือ 08-9182-0741