ระเบียบการสมัครเรียน ระดับเนอสเซอรี่ (อายุ 1-2 ขวบ)

ทางโรงเรียนอนุบาลรุ้งพชร ใหญ่ที่สุดในย่านบางบัวทอง เปิดรับสมัครนักเรียน 3 ระดับ ด้วยหลักสูตร 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ - ชั้นอนุบาล โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับเนอสเซอรี่

1.รับสมัครเด็กนักเรียน อายุ 1-2 ปี ขึ้นไป

2.รับเฉพาะเด็ก ไป-กลับ

3. ต้องเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เป็นโรคร้ายแรงและมีปัญหาด้านสุขภาพ


หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา -มารดา และเด็ก อย่างละ 1 ฉบับ

3.สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป

5.รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป


ขั้นตอนการสมัคร

1.เตรียมเอกสารที่ระบุไว้

2.นำเด็กมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร

3.ชำระค่าแรกเข้า พร้อมค่าธรรมเนียมรายเดือน

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน


การรับ-ส่งเด็ก

ทางโรงเรียนมีบริการรถตู้ปรับอากาศรับ -ส่ง พร้อมคุณครูประจำรถ คอยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ** ค่าบริการเก็บเป็นรายเดือน คิดตามระยะทาง **

1.เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

2.เวลาเลิกเรียน 14.30 น.

3. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. มีเหตุจำเป็นให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้มารับเด็ก กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า


อัตราค่าบริการ

1.อายุ 1 ปี -1 ปี 6 เดือน ค่าบริการ 4,200 บาท / เดือน

2.อายุ 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี ค่าบริการ 3,800 บาท / เดือน

ค่าบริการดูแลหลังเลิกเรียน

- 15.00-16.00 น. 500 บาท / เดือน

- 15.00-17.00 น. 1,000 บาท / เดือน

- 15.00-18.00 น. 1,500 บาท / เดือน


ค่าแรกเข้า 3,500 บาท

ประกอบด้วย ชุดนักเรียน 3 ชุด , ชุดนอน 1 ชุด , กระเป๋า , ที่นอน , ผ้ากันเปื้อน , ผ้าขนหนู , แฟ้มสะสมงาน , สมุดประจำตัว , ประกันอุบัติเหตุ


การชำระเงิน

- เดือนแรกชำระค่าเลี้ยงดูและชำระค่าแรกเข้าในวันสมัครเรียน เดือนถัดมาชำระเงินภ่ยในวันที่ 1-10 ของเดือน

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเรียน กรณีที่หยุดเรียนเอง)


สนใจสมัครเรียน โทร 02-921-3390-1 หรือ 08-9182-0741