ตราสัญญาลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร

ตั้งอยู่เลขที่ 39/10-11 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เหลือง

ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี 11110

โทร. 0-2921-3390-2  โทรสาร 0-2921-3389

ผู้รับใบอนุญาต โทร 08-1445-4550

ผู้อำนวยการ โทร 08-1815-1777