Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พันธกิจ และ เป้าหมายสถานศึกษา

พันธกิจ (Mission)

ฝ่ายวิชาการ

๑.    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

.........สติปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา

๒.     พัฒนาการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓.     ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียน

.........การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.     จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการรับประเมินจากภายนอก

๕.     วางแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

๑.     ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักประหยัด

.........ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

๒.    ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

๓.    จัดระบบเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

๔.     ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.    จัดการบริหารแบบกระจายอำนาจระหว่างบุคลากร ทำงานเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ

๒.    ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่น่าเรียน และปลอดภัยได้

.........มาตรฐาน

๓.     วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ์

๔.     ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 


เป้าหมาย (Goal)

ฝ่ายวิชาการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา

๒.    พัฒนาการเรียนรู้โดยจัดโครงการสอนแบบโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัย

๓.     ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

๔.    จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.    จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพจากภายนอก

๖.     วางแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานพัฒนากิจการนักเรียน

๑.      นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

.........อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

๒.    นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

๓.     นักเรียนได้รับความปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติด

๔.     นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

๑.    จัดการบริหารงานแบบกระจายอำนาจระหว่างบุคลากร  ทำงานเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ

........และมีประสิทธิภาพ

๒.    ผู้บริหาร และครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

 

แผนงานพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๑.     พัฒนาสถานศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นธรรมชาติ น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย

๒.    วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ์

แผนงานธุรการ – การเงิน

๑.      จัดทำระบบบัญชีการเงิน สรุปรายรับ – รายจ่าย อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี