Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน

โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ
และ   พัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจรคุณภาพ   ( PDCA )

คำขวัญประจำโรงเรียน                       “ รู้คิด  จิตแจ่มใส  ใส่ใจการศึกษา ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน                        “ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน                         “ ไหว้สวย   มารยาทงาม ”

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

๑. เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและภาษา

๒. เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง

๓. เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย

๔. เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๕. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาททีดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๖. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๗. เพื่อให้เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

๘. เพื่อให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

“สุขภาพดี  วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”วิสัยทัศน์  (VISION)

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของนักเรียนให้
เหมาะสมตามวัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข