Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางรัชนี  ศรีอ่อน วุฒิการศึกษาสูงสุด :   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

..........สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี

๒.๒   ผู้อำนวยการ  นางสาวประสิทธิรักษ์  เจริญผล วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต

..........สาขา การศึกษาปฐมวัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี

๒.๓    ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

..........โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนัก

..........บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

..........ศึกษานนทบุรี เขต ๒ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ขนาดเล็ก เริ่มเปิดดำเนิน

..........การสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖

..........พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีนางรัชนี  ศรีอ่อน เป็นผู้รับใบอนุญาตจากกระทรวง

..........ศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียน