Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๓ ฝ่าย ๕ แผนงาน ได้แก่

๑.   ฝ่ายบริหารทั่วไป  ๒. ฝ่ายวิชาการ ๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ ๕ แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แผนงานธุรการการเงิน แผนงานพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการ ดูแลแผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ดูแลแผนงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน