Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระเบียบการรับสมัครเด็กเนอสเซอรี่

ระเบียบการ

1.การรับสมัครเด็กเนอสเซอรี่
- รับสมัครเด็กอายุ 1 ปี – 2 ปี
- รับเฉพาะไป – กลับ
- ต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงและมีปัญหาด้านสุขภาพ

2.หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา–มารดาและเด็ก       อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ฉบับ
- รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

3.ขั้นตอนการสมัคร
- เตรียมเอกสารที่ระบุไว้
- นำนักเรียนมาพร้อมผู้ปกครองในวันสมัคร
- ชำระค่าแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียมรายเดือน